Zasebnost, piškotki in osebni podatki (GDPR)

OSEBNI PODATKI

Ljubljanica- Apartment.si osebne podatke obiskovalcev shranjuje pri rezervaciji namestitve. Takrat gost vpiše ime, priimek, email, telefon ter naslov. Tako zbrane podatke uporabimo izključno za poslovanje – rezervacijo namestitve, prijave goste, izdaje računa, obveščanje o prihodu, kontaktiranje v primeru sprememb ipd.  Telefonske številke NE uporabljamo za namene neposrednega trženja (npr.  promocijskih SMSov).

Vaše podatke, vpisane pri rezervaciji oz. zgodovino nakupov obdelujemo le za potrebe in analizo poslovanja Ljubljanica- Apartment.si in jih ne posredujemo tretjim osebam. Ljubljanica- Apartment.si o vas nima, ne pobira in ne shranjuje tako imenovanih občutljivih osebnih podatkov.

Če na Ljubljanica- Apartment.si ustvarite rezervacijo, se vpisani podatki shranijo k Ljubljanica- Apartment.si. Podatkov v njih (npr. telefon, naslov ipd.) ne uporabljamo za druge namene, kot za zagotavljanje vseh informacij, ki jih gost porebuje.

 

Plačilo s kreditno kartico -PAYPAL na Ljubljanica- Apartment.si

Če svojo rezervacijo na Ljubljanica- Apartment.si plačate s kreditno kartico, Ljubljanica- Apartment.si ne shranjuje niti nima dostopa do številke vaše kreditne kartice. Podatki o kartici in plačniku (ime, priimek, naslov) se po zaščiteni povezavi prenesejo k našemu ponudniku plačil s kreditnimi karticami Paypal. To je nujno za procesiranje in izvedbo plačila. Tudi njih zavezujejo določila GDPR.

Prijava na email novice in drugo email komunikacijo

Pri prijavi na e-novice shranimo le vaš email naslov. V Ljubljanica- Apartment.si podpiramo eksplicitno strinjanje s prijavo na naše novice – torej strinjanje z naročilom na novice.

Če pri oddaji kontaktnega obrazca obkljukate tudi opcijo za prijavo na novice, vam na email naslov, občasno lahko pošljemo kakšno novost, popust ali lepe novice iz Ljubljanica- Apartment.si. Kadarkoli se lahko odjavite s klikom na “odjavi” v tako prejetem emailu.

Vaš email, če se prijavite na novice, delimo s ponudnikom našega email sistema (WIX.com & MAILCHIMP, za katerega veljajo vsa določila GDPR, ki ščitijo vaše podatke), ki nam omogoča pošiljanje pisem in druge e-komunikacije (drugače vam ne moremo poslati emailov).

Na naše novice se lahko prijavite tudi na druge načine (vnosna polja na Ljubljanica- Apartment.si, prenosi brošur in podobno).

Kadarkoli lahko zahtevate izbris iz liste prejemnikov naših novic – s klikom na povezavo v emailu, z odgovorom na email ali pa nam pošljete nov email na info@ljubljanica-apartment.si. Tudi nam ni všeč neželena pošta, zato se trudimo, da pisem ne pošiljamo email naslovnikom, ki tega ne želijo.

 

Izbris osebnih podatkov

Če želite, da Ljubljanica- Apartment.si izbriše vse vaše osebne podatke (če jih seveda sploh imamo), nam prosimo pošljite email na info@ljubljanica-apartment.si. Izbrisali bomo zgodovino vaših nakupov (torej vsa vaša pretekla naročila in vse podatke, povezane z njimi) ter vaš email v našem email sistem (v kolikor ste naročeni na novice). Drugih podatkov o vas ne shranjujemo (kreditnih kartic, paypal računov ipd.) oziroma vas ne moremo identificirati iz njih (brskanje po spletni strani ipd.).

Če želite izvedeti, katere podatke sploh imamo o vas (zgodovino nakupov, npr.), pišite na info@ljubljanica-apartment.si.

Vse o novi evropski uredbi (GDPR), ki ureja vaše in naše pravice glede uporabe podatkov, najdete na strani Evropske komisije.

 

PIŠKOTKI

Ljubljanica- Apartment.si.uporablja piškotke, s katerimi merimo obisk, izboljšujemo uporabniško izkušnjo in občasno pokažemo kakšen oglas. S temi piškotki vas ne moremo identificirati na spletu, nimamo dostopa do vašega računalnika ali vašega brskanja po spletu.

Poleg piškotkov, nujni za delovanje strani, uporabljamo še:
Google Analytics (anonymized) / pomaga nam spremljati obisk spletne strani Ljubljanica- Apartment.si / trajanje piškotka: do 3 let
Google DoubleClick in YouTube / piškotki za prikazovanje Google oglasov / trajanje piškotka: do 1 leta
Facebook / pomaga nam prikazati vam zanimive vsebine in oglase Ljubljanica- Apartment na Facebooku / trajanje piškotka: do 1 leta
Analitične piškotke (heatmap,) / trajanje piškotkov: do 6 mesecev
GetSiteControl / omogoča nam prikazovanje prijav na email pisma in drugih vnosnih form na Ljubljanica- Apartment.si/ trajanja piškotka: do 6 mesecev

Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Če onemogočite piškotke, vam nekateri deli spletne strani Kolpa-resort.si .si morda ne bodo delovali pravilno (nakupovalna košarica ipd.).

VPRAŠANJA?

Za vsa vprašanja glede zasebnosti, osebnih podatkov in piškotkov pri uporabi spletne strani Ljubljanica- Apartment.si., nas lahko seveda vedno kontaktirate. Želimo, da se pri nas dobro počutite, zato vam z veseljem priskočimo na pomoč. V času uvajanja nove evropske direktive (GDPR) je odprtih vprašanj veliko, na vsa verjetno zaenkrat še nimamo odgovorov - ne mi, ne avtorji uredbe. Bomo pa poskrbeli, da z vašimi podatki v Kolpa-resort.si  ravnamo previdno ter dali vse od sebe, da ne pridejo v napačne roke.

Privacy, Cookies and Personal Data (GDPR)

PERSONAL DATA

Ljubljanica- Apartment.si saves the personal information of our visitors when booking the accommodation. Then the guest will enter the name, surname, email, telephone and address. We use the collected data exclusively for business - reservation of accommodation, guest registration, invoicing, arrival notification, contacting in case of changes, etc. Ljubljanica- Apartment.si does not use telephone numbers for direct marketing purposes (for example, promotional SMS). Your data entered during the reservation or The history of purchases is processed only for the needs and analysis of. Ljubljanica- Apartment.si and we do not pass it on to third parties. Ljubljanica- Apartment.si does not collect, collect or store so-called sensitive personal information about you. If you create a reservation on Ljubljanica- Apartment.si, the information entered is saved to Ljubljanica- Apartment.si Data in them (eg phone, address, etc.) are not used for other purposes than providing all the information that the guest disturbs.

 

Payment by credit card -PAYPAL on Ljubljanica- Apartment.si

 If you pay your reservation on Ljubljanica- Apartment.si with a credit card, Ljubljanica- Apartment.si does not store or have access to your credit card number. The card and payer details (name, surname, address) are transferred to our Paypal credit card provider via the secure connection. This is necessary for processing and making payments. They are also bound by the GDPR provisions.

Sign up for email newsletters and other email communications

When registering on newsletters, we only save your email address. We support explicit agreement in Ljubljanica- Apartment.si by signing up for our newsletter - then agreeing to a newsletter order. If you submit an option to submit a newsletter when submitting a contact form, we can send you some updates, discounts or nice news from the Ljubljanica- Apartment.si from time to time. Whenever you can unsubscribe by clicking on "unsubscribe" in the email so received. If you sign up for news, your email is shared with our email provider (WIX.com & MAILCHIMP, which is subject to all the GDPR provisions that protect your information), which allows us to send letters and other e-communications (otherwise we can not send emails). You can also apply to our newsletters in other ways (input fields on Ljubljanica- Apartment.si, brochures, etc.). Whenever you can request a deletion from the list of recipients of our newsletter - by clicking on the link in the email, replying to the email or by sending us a new email at info@ljubljanica-apartment.si. We also do not like spam, so we try not to send letters to email recipients who do not want to.

 

Deletion of personal information

If you want Ljubljanica- Apartment.si to delete all your personal information (if any), please send us an email to info@ljubljanica-apartment.si. We will delete the history of your purchases (ie all your past orders and all related information) and your email in our email system (if you subscribe to news). We do not store any other information about you (credit cards, paypal accounts, etc.) or we can not identify you from them (web browsing, etc.). To find out what information we have about you (purchase history, for example), write to inf@ljubljanica-apartment.si. Everything about the new European Regulation (GDPR) governing your and our rights regarding the use of data can be found on the European Commission's website.

 

COOKIES 

Ljubljanica- Apartment.si.uses cookies to measure the visit, improve the user experience, and occasionally show an ad. With these cookies we can not identify you online, we do not have access to your computer or your web browsing. In addition to the cookies necessary for the operation of the site, we also use: Google Analytics (anonymized) helps us to visit the Ljubljanica- Apartment.si web site / cookie duration: up to 3 years Google DoubleClick and YouTube / Cookies to show Google ads / cookie duration: up to 1 year Facebook / helps us show you interesting content and ads Ljubljanica- Apartment on Facebook / cookie duration: up to 1 year Analytical cookies (heatmap) / cookie duration: up to 6 months GetSiteControl / allows us to display applications on email letters and other input forms at Kolpa-resort.si / cookie duration: up to 6 months You can delete or disable cookies with the settings in your browser. If you disable cookies, some parts of the Website of Ljubljanica- Apartment.si.may not work correctly (shopping cart, etc.).

QUESTIONS?

f course, you can always contact us for any privacy, personal information and cookie questions when using the Ljubljanica- Apartment.si website. We want you to feel good at us, so we are happy to help you. At the time of the introduction of the new European Directive (GDPR), there are many open issues, most probably for now we have no answers - not us, not the authors of the regulation. However, we will make sure that we handle your data in Kolpa-resort.si carefully and do our best not to get into the wrong hands.

© 2019 by Ljubljanica Apartment, Jurčkova cesta 5a, Ljubljana, Slovenia

  • YouTube
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon